วันที่ 13 กรกฎาคม 2565
หน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช แม่น้ำปิง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยรถขุด นว.6 และโป๊ะบรรทุกรถขุด จท.ข.411 ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน เปิดหน่วยฯ ต้ังแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 แผนกำจัดผักตบชวาปริมาณ 45,000 ตัน เพื่อแก้ไขปัญหาแม่น้ำตื้นเขิน การระบายน้ำฤดูน้ำหลากลดการเซาะแนวตลิ่ง ปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค ณ.วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ปริมาณผักตบชวาและวัชพืชที่จัดเก็บสะสม 24,705 ตัน คิดเป็นผลงานร้อยละ 54.9 แนวทางในการปฏิบัติงาน ขุดกำจัดวัชพืชและตะกอนดินสันดอนที่กีดขวางร่องน้ำ ซึ่งทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนทิศทาง การไหลอีกทั้งยังปรับปรุงแม่น้ำให้คงสภาพเดิมต่อไป

….สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2….
โทรศัพท์ 056255385
E-Mail : cdmc2@md.go.th
เว็บไซด์ https://cdnmoffice2.md.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/officenakhonsawan

วันที่:13 กรกฎาคม 2565

เข้าชม:129

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่