รายงานผลปฏิบัติงาน สบ.๒ (ก.๓ ด้านสุจริต)

รายงานวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖
งานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดขัยนาท เริ่มปฎิบัติงานบริเวณ แม่น้ำเจ้าพระยา ต.ธรรมมามูล และบุ่งหาดกองสิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองขัยนาท จ.ชัยนาท ใช้ชุดเรือเจ้าท่า ผ.๔ และ ผ.๘ เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน โดยมีนาย กฤษณะ เกตุแก้ว หัวหน้างานพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯ โดยดำเนินการกำจัดผักตบชวาฯ ตามแผนงานจำนวน ๑๔๘,๐๐๐ ตัน ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน ผลการปฏิบัติงานถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ สามารถกำจัดผักตบชวาฯได้จำนวน ๖๘,๘๗๐ ตัน คิดเป็น ร้อยละ ๔๖.๕๓%
ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน
– แก้ไขปัญหาการเดินเรือและฟื้นฟูสภาพร่องน้ำ
– ช่วยแก้ปัญหาการสัญจรทางน้ำและการระบายน้ำ
– ช่วยแก้ไขปัญหาการอุปโภค – บริโภค
ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้
– ประชาชนทั่วไปที่สัญจรทางน้ำ
– ผู้ประกอบการเดินเรือต่างๆ
– เกษตรกร ชาวประมง และผู้ที่อุปโภค – บริโภคน้ำ
โดยมีประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการขุดลอก ประมาณ ๑,๕๐๐ ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ ๔๐๐ ไร่
—————————————
หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำแม่มอกอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยปฎิบัติงานบริเวณ แม่น้ำแม่มอกอำเภอทุ่งเสลี่ยม ใช้รถขุดนว.๓ นว.๕ เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการลอกตามแผนงานจำนวน ๑๘๐,๐๐๐ ลูกบากเมตร ระยะเวลาดำเนินการ ๑๗๐ วัน เปิดหน่วยวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผลการปฏิบัติงานถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ได้วัสดุขุดลอกจำนวนประมาณ ๑๓๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ร้อยละ ๗๓.๓๓%
ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน
– แก้ไขปัญหาการตื้นเขินและฟื้นฟูสภาพร่องน้ำ
– ช่วยแก้ปัญหาการระบายน้ำ
– ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค
ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้
– ประชาชนทั่วไป
– เกษตรกร ชาวประมง และผู้ที่อุปโภค – บริโภคน้ำ
โดยมีประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการขุดลอก ประมาณ ๘๐ ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ ๑,๒๐๐ ไร่

วันที่:11 เมษายน 2566

เข้าชม:82

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2

แกลเลอรี่