หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามที่ อจท.ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 4 ด้านประกอบด้วย การสรรหา การพัฒนา การรักษาไว้ และการใช้ประโยชน์ และเห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยกำหนดกิจกรรมทบทวนหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่:26 เมษายน 2566

เข้าชม:50

ข้อมูลโดย: admincdnmoffice2